Review

THE RISE OF WOMEN ON GAME OF THRONES

THE RISE OF WOMEN ON GAME OF THRONES

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นบทบาทของผู้หญิงในแวดวงภาพยนตร์กับรูปแบบการเป็นรองเพศตรงข้ามซะส่วนใหญ่ ถ้าย้อนเวลากลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้หญิงออกมาแสดงสิทธิมนุษยชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศเพิ่มมากขึ้น